Plastic Door

Installing steel core plastic doors at Trung Trac Ha primary school…


Lắp đặt cửa nhựa lõi thép tại trường tiểu học Trưng Trắc Hà Nội

Class 4 high school students


Tags

Leave a Reply

Close